กรอกหมายเลขสมาชิกให้ครบทุกหลัก ( 5 หลัก เช่น 09999)
กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลักติดกันไม่ต้องมีเครื่องหมาย - เช่น 1011011011010
กรุณาระบุชื่อ โดยไม่ต้องเติมคำนำหน้า **เช่น ผศ.ดร.สหกรณ์ ออมทรัพย์ ให้ระบุเป็น สหกรณ์
จำนวนค่าหุ้นรายเดือน ส่งเดือนละ โดยกรอกเป็นตัวเลขไม่ต้องมีเครื่องหมาย "," เช่น 2000
กรณีงดส่ง ให้ใส่ ค่าหุ้นรายเดือน เดือนสุดท้ายที่ส่ง
/
/
เช่น 07 / 02 / 2520
ระบุอีเมล์ สำหรับใช้ในการยืนยันการลงทะเบียน ให้ถูกต้อง เช่น test@myemail.com
ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้ครบ 10 โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย "-" เช่น 0881234567
กำหนดรหัสผ่านอย่างน้อย 4 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 15 ตัวอักษร
กรอกให้ตรงกับรหัสผ่าน